Trans Awareness Week 2021

16/11 – SEX WORKERS’ RIGHTS

På Kvinnofolkhögskolan

Tillgänglighet: Tillgängligt för rullstol/permobil. Ledarhundar välkomna.

[English below]

Trans Awareness Week handlar om att ge utrymme för transröster att höras. Dagens fokus ligger på skärningspunkten mellan translighet, migration, BIPOC, kapitalism och sexarbete, och hur den svenska lagen har försämrat deras arbets- och levnadsvillkor. Och hur maktstrukturerna påverkar dessa skärningspunkter. Många trans sexarbetare (migranter & BIPOC) har velat ha ett utrymme där deras röster kan höras för att berätta sina sanningar från ett skadereducerande perspektiv. I år ger vi en röst till medlemmarna i Red Umbrella Sverige för att höra från dem, vilka problem de för närvarande står inför och hur deras liv påverkas som trans- och BIPOC-personer i sexarbete.

En sexarbetare säger: ”Den svenska modellen har misslyckats i 22 år, detta har försämrat levnadsvillkoren för sexarbetare, särskilt trans, migranter och bipoc. Huvudpersonerna behöver höras och det här är utrymmet.”

Trafficking och kommersiell sexuell exploatering kommer inte att diskuteras under panelen, inte heller ideologin bakom den svenska modellen. Dessa röster kommer att ges en chans i framtiden då vi strävar efter att ge utrymme för alla olika perspektiv och erfarenheter i vår gemenskap. Perspektivet som är för den svenska modellen hörs och diskuteras väl i media och det finns ett behov och önskemål om att visa skuggan av den svenska lagen och hur den direkt påverkar transsexuella sexarbetare negativt. Vi fokuserar på det som många trans sexarbetare möter i sin vardag. Och för våra transsexarbetande paneldeltagares säkerhet kommer ämnet sexarbetets existens inte att diskuteras.

Vi bjuder in dig att komma och lyssna på dessa röster. Välkomna!

17:00-17:45 SAQMI 

(Tillgänglighet: Syntolkar kommer att finnas tillgängliga.)

Tove Pils – Work in progress, extract from Labor – Cyd and Gerry (2021, 8 min, English)

Råmaterial från Tove Pils pågående dokumentärfilmsprojekt Labor (arbetstitel) om queera sexarbetare i San Francisco. Tove började filma 2010 och har filmat till och från sen dess. Projektet kommer att bli en långfilm så detta är en inblick i materialet där det befinner sig nu mitt i klipp-processen och med kommande filmning och ljudläggning kvar.

I sina filmer behandlar Tove Pils teman som rör sexualitet, makt, genus, och gränsöverskridanden Tove arbetar både dokumentärt och med fiktion. Tove har tidigare regisserat Take my sex away (2007) Att inte sprängas (2008), Push Me (2014) och Socker Olja Tallbarr Vatten (2021).

Daniel Aguirre – Una Telenovela de Guapas a collective film with Armario Abierto (2020, 21.59 min, Spanskt tal, English subtitles)

I Manizales, Colombia, samlas en grupp bestående av HBT-aktivister, teaterskådespelare och filmskapare för att skapa en film på ett gemensamt språk: det latinamerikanska ”telenovelas”-språket (eller såpoperor på engelska). Från ritualer med vit magi till idéer om kärlek, religion och polisförtryck, utforskar detta projekt hur man kan använda film som ett verktyg för social inkludering.

Armario Abierto är ett kollektiv som leds av en grupp sexarbetare och transkvinnor från staden Manizales i Colombia. De grundades 2010 och har sedan dess genom kreativ och konstnärlig aktivism bedrivit transfeministisk politik i sin hemstad Manizales, Colombia, genom föreställningar, filmer, en gatutidning (Notiguapas) och även teaterpjäser. 

Daniel Aguirre är från Manizales, Colombia. Han har tidigare studerat dokumentärfilm vid universitetet i Bordeaux i Frankrike och detta är hans MFA-filmprojekt vid HDK-Valand. Han är intresserad av de pedagogiska aspekterna av dokumentärfilm och dess användning i sociala/politiska processer.

18:00-19:30: Panel om sexarbete med RUS – Red Umbrella Sweden

(Tillgänglighet: Teckentolkar och syntolkar kommer att finnas tillgängliga.)

Red Umbrella Sweden är en svensk organisation som förespråkar sexarbetares rättigheter, säkerhet, rättvisa och självbestämmande. Alla RUS-medlemmar är nuvarande eller tidigare sexarbetare med levd erfarenhet av att utöva sexarbete. Ingen annan får bli medlem. Som organisation har RUS två huvudfokus: community byggande och påverkansarbete. RUS värdegrund / Vad RUS förespråkar: 

 • Fullständig avkriminalisering av sexarbete 
 • Rätten att tala för oss själva 
 • Sexarbetares rätt till familj och privatliv 
 • Arbetarrättigheter 
 • Migranters och BIPoC:s rättigheter 
 • HBTQIA-rättigheter 
 • Feminism som omfattar alla kvinnor 
 • Rättigheter oavsett funktionsförmåga
 • Rättigheter för personer som använder droger 
 • Rättigheter för personer som lever med HIV

Språk: Engelska

Panelen:

Ruby
Avery
Disa

Ruby är en transkvinna som arbetar som sexarbetare och gör FSSW och vuxeninnehåll. Hon är också medlem i Red Umbrella Sweden, en organisation som kämpar för sexarbetares rättigheter och välbefinnande i Sverige. Ruby har gjort sexarbete i några år och började innan sin transition. Hon tycker i allmänhet om sitt arbete och det har hjälpt henne att växa mycket som person.

Avery är en transkvinna som flyttade från London till Malmö för ett par år sedan för att undkomma transfobi och Brexit, för att leva som sig själv. För att betala räkningarna frilansar Avery som FSSW, mjukvaruingenjör, vuxenmodell och musiker. Hon ansöker om sin andra masterexamen och hjälper till med Red Umbrella Swedens arbete för att förbättra livet för sexarbetare i Sverige.

Disa är transkvinna och stolt medlem av Red Umbrella Sweden. Hon har utfört sexarbete med full service sedan några år tillbaka. Disa tycker oftast att det är bekräftande och något hon tycker om att göra. Men sexarbete är också väldigt stigmatiserat i Sverige, på grund av fördomar som påverkar lagstiftningen, och de negativa effekterna av denna lagstiftning.

*FSSW: Full service sex work

19.45-21.00 –  BIPOC Lounge: Fika with a BIPOC sex worker (Fika med en sexarbetare som är BIPOC) 

Fikan kommer att fokusera på skärningspunkten mellan att vara BIPOC, trans och sexarbetare. Det är ingen stor grej, det är bara rättigheter! 

Eventen kommer genomföras på engelska. 


English

At Kvinnofolkhögskolan

Accessibility: Wheelchair accessible. Guide dogs welcome.

Union fight, the hard living conditions for trans sex workers within the Swedish model, strengthening and protecting the community, the intersections of power orders such as race, gender, class – this is touched upon today. 

Union fight, the hard living conditions for trans sex workers within the Swedish model, strengthening and protecting the community, the intersections of power orders such as race, gender, class – this is touched upon today.

Trans Awareness Week is about making room for trans voices to be heard. Today’s focus is on the intersection between transness, migration, BIPOC, capitalism and sex work, and how the Swedish law has worsened their working and living conditions. And how the power structures affect these intersections. Many trans sex workers have wanted a space for their voices to be heard, this is therefore not meant to be a space to discuss whether or not sexwork should exist in Sweden, but a room for sex working trans (migrant & BIPOC) people to tell their truths from a harm reductional perspective. This year we are giving a voice to the members of Red Umbrella Sweden to hear from them, what are the issues they are currently facing and how their lives are impacted as trans and BIPOC people in sex work.

A sex worker says: ”The Swedish model has been failing for 22 years, this has worsened the living conditions of sex workers, especially trans, migrants and bipoc. The protagonists need to be heard and this is the space.”

Trafficking will not be discussed during this panel, nor will the ideology behind the Swedish model. The perspective that is pro the Swedish model is heard and well discussed in media and there is a need and requests to show the shadow of the Swedish law and how it directly affects trans sex workers negatively. We focus on what many trans sex workers meet in their every day life. And for the safety of our trans sex-working panelists, the topic of the existance of sex work will not be up for debate.

We invite you to come and listen to these voices. Welcome!

17:00-17:45 SAQMI 

(Accessibility: Sight interpretation will be available in Swedish.)

Tove Pils – Work in progress, extract from Labor – Cyd and Gerry 

(2021, 8 min, English)

Footage from Tove Pils’s ongoing documentary project Labor (working title) about queer sex workers in San Francisco. Tove started filming 2010 and has been filming on and off since then. The project will be a feature length documentary. This footage gives a glimpse into the project where it’s at now. Tove is in the middle of the process of editing and still recording and hasn’t started working with sound yet.

In their films, Tove works with themes revolving around power, sexuality, gender and the crossing of boundaries. They work with both documentary and fiction. Previous projects include Take My Sex Away (2007), To not explode (2008), PUSH ME (2014) and  Sugar Oil Pine Water (2021). 

Daniel Aguirre – Una Telenovela de Guapas a collective film with Armario Abierto (2020, 21.59 min, Spanskt tal, English subtitles)

In Manizales, Colombia, a group consisting of lgbti activists, theater actors and filmmakers gather to create a film using a common language: the one of latin american “telenovelas” (or soap operas, in english). From white magic rituals to ideas of love, religion and police oppression, this project explores how to use film as a tool for social inclusion.

Armario Abierto is a collective led by a group of sex workers and trans women from the city of Manizales, Colombia. It was founded in 2010 and has since then been , through creative and artistic activism, doing transfeminist politics in their hometown of Manizales, Colombia, in the means of performances, films, a street journal (Notiguapas) and even theatre plays. 

Daniel Aguirre is from Manizales, Colombia. He has previous studies in Documentary film from the University of Bordeaux in France and this is his MFA film project at HDK-Valand. He’s interested in the pedagogical aspects of documentary film and its use in social/political processes.

18:00-19:30: Sex Work panel with RUS – Red Umbrella Sweden

(Accessibility: Sign and sight interpretation will be available in Swedish.)

Red Umbrella Sweden is a Swedish organisation advocating for the rights, safety, justice and self determination of sex workers. All RUS members are current or former sex workers with lived experience of doing sex work. No one else is allowed to become a member. As an organisation RUS two main focuses are community building and advocacy. RUS values / What RUS advocate for: 

 • The full decriminalisation of sex work 
 • The right to speak for ourselves 
 • Sex workers’ rights to family and privacy 
 • Workers’ rights 
 • Migrant’s and BIPoC’s rights 
 • LGBTQIA rights 
 • Feminism that includes all women 
 • The rights of differently abled people 
 • The rights of people who use drugs 
 • The rights of people living with HIV

Language: English

Panel:

Ruby
Avery
Disa

Ruby is a trans woman working as a sex worker doing FSSW and adult content. She is also a member of Red Umbrella Sweden, an organization fighting for the rights and wellbeing of sex workers in Sweden. Ruby been doing sex work for a few years and started before her transition began. She generally enjoys her work and it has helped her grow a lot as a person.

Avery is a trans woman who moved from London to Malmö a couple of years ago to escape transphobia and Brexit, to live as herself. To pay the bills, Avery freelance as an FSSW, software engineer, adult model, and musician. She’s applying for her second Master’s degree and helping with Red Umbrella Sweden’s efforts to improve life for sex workers in Sweden.

Disa is a trans woman, and a proud member of Red Umbrella Sweden. She has been doing full service sex work for a few years now. Disa usually finds it validating and something she enjoys doing. But sexwork is also very stigmatised in Sweden, due to prejudice that influences the legislation, and the negative effects of that legislation.

19.45-21.00 –  BIPOC Lounge: Fika with a BIPOC Sex worker

A casual fika with a BIPOC sex worker where we will discuss the everyday life and rights of sex workers in Sweden. The fika will focus on the intersection of being BIPOC, trans, and a sex worker. It’s not a big deal, it’s just rights! The event will be held in English. 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *