Trans Awareness Week 2021

19/11: TRANSTOPIA – Hur skapar vi det?

The Trans Utopia Panel will be available to view live here at 17:30

På Frilagret

[English below]

Hur skapar vi den värld vi vill leva i? Vilka är dina visioner, våra visioner? Hur kan vi bygga de liv vi vill ha tillsammans när världen är så våldsam? Hur kan vi samexistera och vad innebär det att höra ihop? Vad betyder kärlek och gemenskap för dig? Hur ser ditt Transtopia ut?

Ibland är vi så upptagna med att överleva och stå emot förtryck att vi glömmer vad vi kämpar för. Vi sörjer våra döda och kämpar som fan för de levande, men vi vill ha mer än så! 

Med denna panel av olika fantastiska och briljanta trans- och icke-binära personer vill vi få igång samtalet för att hitta en klar riktning för vart vi är på väg tillsammans, med alla våra olikheter. Lyssna på deras visioner om hur de skulle vilja att världen ser ut, vad de kämpar för, vad de bygger och skapar i sin vardag idag och vad de vill bygga och skapa i framtiden. 

Låt oss sedan alla fortsätta samtalet efter panelen i små diskussionsgrupper. 

Vad säger ni, ska vi förändra världen?

17:30-18:45 Trans Utopia Panel 

(Tillgänglighet: Tillgängligt också online.)

En virtuell panel med direktsändning visas i det stora rummet på Frilagret, med moderatorn fysiskt närvarande på scenen. Paneldeltagarna kommer att diskutera visionen för hur de skulle vilja att världen ser ut, vad de kämpar för, vad de bygger och skapar i sin vardag idag och vad de vill bygga och skapa i framtiden.

Språk: engelska

[Line-up:]

Carine Koleilat

Moderatorn Carine Koleilat är en libanesisk filmskapare och ljuddesigner. Carine är multidisciplinär inom audiovisuella medier. I sina projekt utforskar Carine ständigt teman som rör invandring, könsidentitet, familj och relationer.

Sabrina Michelle

Sabrina Michelle är en kvinna med transerfarenhet som är född i Mexico City. Hon osatte sig för 16 år sedan i Spanien och är medgrundare av OTRAS, det första fackförbundet för sexarbetare i landet. Nyligen utsedd till Samordnare för European Sex Workers Rights Alliance (ESWA, tidigare ICRSE).

Aïda Kheireddine

Aïda Kheireddine är en queerfeministisk aktivist som bor i Marocko. Aïda är där utbildare och forskare inom migration, genus och barnskydd. Samt involverad i att bygga upp en kollektiv kraft inom det queerfeministiska samhället i Marocko genom olika initiativ.

Dr Akkai Padmashali

Dr Akkai Padmashali är transkvinna och samhällsaktivist i Indien. Hon har arbetat obevekligt med sitt community, politiker, med byråkrater och domare för att förespråka policy som stödjer: jämställdhet, sexarbetares rättigheter, och transpersoners och sexuella minoriteters värdighet-röst-sexualitet. Genom detta har hon spelat en viktig roll för att föra de konstitutionella domarna till förmån för transpersoner och sexuella minoriteter.

19:00-20:00 Visionära samtal i smågrupper

Låt oss fördjupa våra visioner och låta våra kreativa sinnen flöda medan vi sätter igång detta samtal! En facilitator kommer att gå igenom några regler för ett tryggare space och hjälpa oss att hitta en grupp. Med möjlighet att vara med i en non-mixt BIPOC-grupp på BIPOC Lounge. Låt hoppets endorfiner ge oss en åktur med fötterna rotade i jorden! 

Leder gör Mimi, icke-binär dramapedagog, snart mellanstadielärare och aktivist.

Språk: svenska eller engelska beroende på behov 

20:00-21:00 BIPOC Lounge: Decolonial Love Fika 

Decolonial love är en avslappnad diskussion mellan deltagarna om deras erfarenheter av att dejta vita människor. Vi kommer att diskutera vilken typ av utmaningar som följer med detta, vilka förväntningar du kan ha på din vita partner, hur du kan diskutera vit skuld, fetichisering och privilegier med dem. Eventen kommer genomföras på engelska.

21:10-22:00 BIPOC Lounge: Screening: Kelet (2020, 54 min, Finskt tal, Engelsk text)

Kelet är en dokumentärfilm regisserad av Susani Mahaduran som handlar om att följa sina drömmar och vikten av familj och gemenskap. Kelet är en ung somalisk transkvinna som återvänder till sitt barndomshem i Finland för att fullfölja sina drömmar om att bli Vogue-modell. Filmens syfte är att skildra en stark och positiv förebild för svarta transkvinnor och att visa att det oavsett livets svårigheter är möjligt att förverkliga sina drömmar.

21:00-23:00 Efterhäng & dansgolv med DJ Nala!

En plats för att hänga, dansa och börja leva vår utopi tillsammans! Låt oss se varandra, kramas, skratta, gråta och dansa till musiken som vår fantastiska DJ Nala levererar. 

Tillgänglighet:

Tillgängligt för rullstolar.

Ledarhundar välkomna.

Teckentolkar och syntolkar kommer att finnas tillgängliga.

Hörsling finns, säg gärna till i förväg.


English

At Frilagret

How do we create the world we want to live in? What are your visions, our visions? How can we build the lives we want to have together while the world is so violent? How do we coexist and what does it mean to belong together? What does love and community mean to you? What does your Transtopia look like?

Sometimes we are so busy surviving and resisting oppression that we forget what we are fighting for. We mourn our dead and fight as hell for the living, but we want more than that! 

With this panel of different amazing and brilliant trans & non-binary people we want to get the conversation going to find a clear direction of where we are heading together, with all our differences. Listen to their visions of what they’d want the world to look like, what they’re fighting for, what they’re building & creating in their everyday lives today, and what they want to build and create in the future. 

Let’s then all continue the conversation after the panel in small discussion groups. 

Let’s change the world, shall we?

17:30-18:45 Trans Utopia Panel 

(Accessibility: Also available online.)

An online live-streamed panel is screened in the big space at Frilagret, with the moderator physically present on stage. The panelists will discuss their visions for what they’d want the world to look like, what they’re fighting for, what they’re building and creating in their everyday lives today, and what they want to build and create in the future.

Language: English

[Line-up:]

Carine Koleilat

Moderator Carine Koleilat is a Lebanese filmmaker and sound designer. They are multidisciplinary in the audio visual medium. In their projects Carine is constantly exploring themes of immigration, gender identity, family and relationships.

Sabrina Michelle

Sabrina Michelle is a woman with trans experience born in Mexico City. Settled 16 years ago in Spain. Co-founder of OTRAS, the first sex worker-led trade union in the country. Just appointed as Coordinator of the European Sex Workers Rights Alliance (ESWA, formely ICRSE).

Aïda Kheireddine is a queer feminist activist living in Morocco. They are trainer and researcher on migration, gender and child protection in the same country they are involved in building a collective power inside queer feminist community in Morocco through different initiatives.

Dr Akkai Padmashali

Dr Akkai Padmashali is a transwoman and social activist in India. She has worked relentlessly with community members, politicians, bureaucrats, and judges to advocate for policy supporting: gender equality, sex worker rights, and the empowerment of the transgender and sexual minorities dignity-voice-sexuality. Through this she had played a vital and significant role to bring the constitutional judgements in favor of Transgender and Sexual Minorities-LGBTQI community.

19:00-20:00 Visionary conversations in small groups

Let’s deepen our visions and let our creative minds flow while we get this conversation going! A facilitator will go through a few safer space rules and help us find a group. 

With possibility to be in non-mixt BIPOC group at BIPOC Lounge. 

Let the endorphins of hope give us a ride with our feet rooted in the earth!

Facilitator is Mimi, a non-binary drama teacher, soon secondary school teacher and activist.

Language: Swedish or English according to needs.

20:00-21:00 BIPOC Lounge: Decolonial Love Fika

Decolonial love is a casual discussion among participants about their experiences dating white people. We will discuss the kind of challenges that come with that, expectations you can have on your white partner, how to discuss white guilt, fetichizing and privileges with them. The event will be held in English.

21:10-22:00 BIPOC Lounge: Screening: Kelet (2020, 54 min, Finish speech, English subtitles)

Kelet is a documentary directed by Susani Mahaduran about following your dreams and the importance of family and community. Kelet is a young Somali trans woman who returns to her childhood home in Finland to pursue her dreams of becoming a Vogue model.The film’s purpose is to depict a strong and positive role model for trans women of colour, and to show that regardless of life’s difficulties, it is possible to realise your dreams.

21:00-23:00 Hangout & dance floor with DJ Nala!

Let’s hangout, dance and start living our utopia together! Let’s see each other, hug, laugh, cry and dance to the music our fabulous DJ Nala is giving us.

Accessibility:

Wheelchair and electronic wheelchair accessible. 

Guide dogs welcome.

Sign & sight interpreters will be available.

Hearing aids available, please let us know in advance.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *