Trans Awareness Week 2021

20/11 – Minnestund på gatorna/ Ceremony on the streets

ENGLISH BELOW

Vi arrangerar en minnesstund på gatorna för att hedra alla de transpersoner vars liv gick förlorade på grund av transhat och våld under 2020.

VAD OCH HUR ?

Håll en minnesstund där du är

Tanken är att vi ses i smågrupper om 2-5 personer och håller små minnesstunder utspridda i våra stadsdelar, i vår by eller där vi råkar befinna oss. På grund av corona rekommenderar vi att samlas utomhus med två meters avstånd och att vi är max åtta personer. Tillsammans har vi en stund där vi minns våra förlorade transsyskon lokalt som globalt, tänder ljus, skriver deras namn och/eller andra skriverier på gatan. Detta kommer att ske på många olika platser under hela 20 november. Vi kommer att lägga upp listan med namnen på alla våra förlorade transsykon i eventet någon vecka innan TDoR. Du kan skriva några av namnen i listan och/eller namn på ett transsyskon du personligen kände. Var och en gör sin minnesstund på det sätt som känns bra för att hedra våra transsystrar, bröder och syskon. 

Fota och filma och skicka in

Du är välkommen att ta kort eller filma din minnesstund på din gata/i din stadsdel/din by och skicka in dessa till oss så att vi kan klippa ihop materialet till en film som kommer att visas offentligt söndagen den 22 november kl 19.

När du dokumenterar din minnesstund, tänk då på att inte filma/fota ansikten eller annat som gör folk identifierbara, utom vid tillfällen där personen samtyckt till att synas offentligt! Tänk också på att filma i liggande format samt att inte filma för långa klipp då det gör det svårare för oss att klippa ihop allt till en film (30-45 sekunders film max, tack!).

Skicka in ditt foto/film material till tdor.streetmemorial@gmail.com absolut senast kl 12 på lördagen den 21 november om du vill att det ska komma med i söndagens film om minnesstunderna! Vill du får du skriva var minnesstunden ägde rum! 

Lägg även gärna upp ditt material på sociala medier under hashtagen #TDoR2020Göteborg. (Vi kommer även att samla material från denna hashtag). 

Hämta din påse så du är redo för kvällen!

Det kommer finnas 100 påsar med gravljus, gatukritor som den som befinner sig i Göteborg kan hämta på Syndikalistiskt Forum (Linnégatan 21). Och högst troligt ett annat ställe, mer info kommer!

Syndikalistiskt Forum är normalt öppet tisdagar och torsdagar mellan 17 och 20.

Påsarna kommer att finnas från veckan 46. Om du eller en närstående finns i riskgruppen och inte kan hämta minnesstundspåsen i stan, hör av dig till
0761- 76 76 67 innan den 14/11. Och om du är frisk och vill hjälpa till att leverera till dem som behöver är du också mycket välkommen att höra av dig.

TRYGGHET    

 • Gå gärna med någon för både säkerhet och emotionellt stöd. Det handlar om gemenskap! Om du inte vet vem du ska gå med, skriv i eventet eller kontakta oss och säg i vilket område du vill göra minnesstunden så sammanlänkar vi dig om möjligt med någon i samma område som du. Vill du genomföra ceremonin själv går det såklart fint! 
 • Se till att vara max 8 personer för att minska smittspridning. Tänk på att hålla avstånd, använda handssprit och att bära ansiktsmask om möjligt.
 • Tänk på brandsäkerhet; använd endast gravljus med lock, tänd inte där det kan vara farligt (nära bensinmack, för nära en byggnad, eller lättantända saker).
 • Skriv endast med gatukritor eller annat som inte är permanent. 
 • Ta hand om varandra. 

Exempel på saker du kan skriva:

 • TDOR-Transgender day of remembrance
 • Namn på någon som dött (både från listan och/eller någon man känner) 
 • Trans lives matter
 • Respect Existence or Expect Resistance
 • Transpersoner har alltid funnits.
 • Transpersoner har funnits sedan människans begynnelse.
 • Vi sörjer våra transsyskon. 
 • Erat hat tar våra liv. 
 • 20 november: TDOR-Transgender day of remembrance. 
 • (antal) Transpersoner har mördats 2020 pga transhat (och transförtryck)
 • (Numret på de som har avlidit.)
 • En transperson var här.

Hashtags du kan använda:

#TDOR2020Göteborg

#TDOR2020

#TransLivesMatter

#RespectExistenceOrExpectResistance

#Transpower

#RestInPower

#RestinPowerEmiliaLundbergSweden

ENGLISH

We organize a street memorial to honor all those transgender people whose lives we’ve lost to transphobic hate and violence in 2020.

WHAT AND HOW?

Organize a memorial where you are

The plan is to meet up in small groups of 2-5 persons and organize small memorials in our neighborhoods. Together in different places we will take a moment to remember and mourn our trans siblings globally and locally, and make small memorials with candles for them, write their names and/or other things on the streets. It will happen in many places under the whole Friday 20th. We will upload the list with the names of all our lost trans siblings about a week before TDoR. You can write some of the names from the list and/or name(s) of trans siblings you personally knew. Everyone does their memorial the way that feels best for them to honor our trans sisters, brothers and siblings.

Take photos and film your memorial, and send the material to us

You are welcome to take photos or short videos during your memorial in your street/area, and send them to us before Saturday the 21st at 12:00. We will edit the photos and video-clips into a movie that will be projected online on Sunday the 22nd of november at 19 o’clock. 

When you document your memorial, remember to avoid photographs or films with people’s faces or other things that make it possible to identify people, unless you get their enthusiastic consent to be officially visible in an online movie. Try to film with the phone placed horizontally if possible. Please avoid videos longer than 30-45 seconds since that makes it harder for us to edit them all together into a movie (absolute max 1 minute!).

Send your photos/film material to tdor.streetmemorial@gmail.com the absolute latest at noon (12 o’clock) on saturday 21 of november if you want to be part of the sunday screening of the memorials!

Feel free to post pictures or videos from the memorials on social media with the hashtag #TDoR2020Göteborg. (We will also collect material through this hashtag)

Pick up your memorial bag and get ready

There will be 100 street memorial bags with candles, street chalks available to pick up for you living in Gothenburg, at the Syndikalistiskt Forum (Linnégatan 21). And most probably at another venue as well, more info will come!

The Syndikalistiskt Forum is open on Tuesdays and Thursdays 17-20. The street memorial bags with candles and chalk will be available for pick up from week 46. If you or a person close to you is in a risk group, it will be possible to get the street memorial bag delivered to you. Contact us at 0761767667 before the 14th. If you are in good health and can help out delivering to those who need, you are also very welcome to contact us!

Some words about safety    

 • You might want to team up with other people both for safety and emotional support. It is about community! If you don’t know who to go with, write in the event or contact us and tell us in which area you live and we will aim to put you in contact with others in your area.
 • Maximum 8 people per group to reduce contagion risks. Keep the distance, wash your hands and wear face masks if possible.
 • Think about fire safety; only use grave candles with a lid, do not light candles where it could be dangerous (close to a gas station, too close to a building, close to flammable objects, etc…). 
 • Write only with street chalk or something non-permanent.
 • Take care of each other!

Examples of things that you can write

 • TDOR-Transgender day of remembrance
 • The name of someone that died (that you know or from the list)
 • Trans lives matter
 • Respect Existence or Expect Resistance
 • Trans people have always existed.
 • Trans people have existed since the beginning of humanity.
 • We mourn our trans siblings. 
 • Your hatred takes our lives.
 • 20th of november: TDOR-Transgender day of remembrance. 
 • (number of) trans people have been killed by transphobia and trans-oppression in 2020
 • (The number of people murdered.)
 • A trans person was here.

Hashtags that you can use

#TDOR2020Göteborg

#TDOR2020

#TransLivesMatter

#RespectExistenceOrExpectResistance

#Transpower

#RestInPower

#RestinPowerEmiliaLundbergSweden

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *