Trans Awareness Week 2021

20/11 – TDoR – Trans Day of Remembrance

På Frilagret och Järntorget

[English below]

Låt oss samlas denna Trans Day of Remembrance för att hedra dem som har fallit offer för våld och transhat. Denna dag är för oss, för våra syskon, för dem som kämpar varje dag för rätten att leva i värdighet, och för de som vi har förlorat.

Låt oss samlas för att dela & uttrycka vår sorg, för tyngden av det blir lättare & vi blir starkare när vi inte är ensamma. Musik, tal, film, Dödscafé, minnesstund och mycket mer.

Öppet för icke-binära, transpersoner och allierade.

11:00-11:45 Trans Fest Stockholm (online): Feeling Comfortable in Your Skin (workshop, ENG)

13:45-14:45 Trans Fest Stockholm (online): Finding/Misplacing Your Voice (workshop, ENG)

14:00 CASH IS QUEEN | Facebook med Kvalitetsteatern (Obs! i Mölndal)

Förhandsvisning under Trans Awareness Week 20/11 kl 14.00 på Mölndals Konstkollektiv (Baazgatan 7)

Urpremiär 25 november! Se info den 25/11 i TAW programmet samt på  Cash is Queen – kvalitetsteatern 

Vad skulle du göra om du fick 225 000?

Åren 1972-2013 blev 600-700 personer tvångssteriliserade av svenska staten i samband med byte av juridiskt kön. Cash is Queen: Vad gjorde du med pengarna? är en dokumentär föreställning baserad på intervjuer och samtal med personer som fått skadestånd från svenska staten för detta. En föreställning om transpersoners liv och drömmar, pengars värde och om vad det egentligen går att kompenseras för. 

Språk: svenska

15:00-16:30 Death Café på Frilagret 

Följ med oss till Death café, där vi kan dela med oss av våra tankar kring ett ofta undviket ämne, döden. Många av oss (i västerländska kulturer) vet inte hur vi ska tala om döden, eller vågar inte, inte heller när döden är närvarande i våra liv. Ett rum att fika och prata om döden (och döendet). Vi pratar om döden i allmänhet utan att fördjupa oss i sorgearbete som är allt för akut. Vi får sörja och också vara nyfikna tillsammans. Dödssnacks kommer att finnas!

  • Leder gör Ilon & Scapa. 
  • Språk: svenska eller engelska utifrån behov. 
  • Du kan hitta mer info på www.deathcafe.com

Varmt välkomna! Öppet för alla.

17:00-18:00 Trans Fest Stockholm (online): A musical creation by Symon Henry (performance, French with subtitles in English)

18:00-18:45 Lokal Minnesstund på  Olof Palmes plats, Järntorget (framför Folkets hus)

En minnesstund för de trans & icke-binära syskon vi förlorat som vi som deltar vill minnas och hedra tillsammans. Vi tänder ljus, skriver på gatan, lägger bilder/objekt av våra saknade på gatans altare och lyssnar på varandras ord om dem. Allas kära saknade trans & icke-binära är välkomna. Kom och skapa en gemensam minnesstund med din närvaro.

Allt under ledning av vår fantastiska Nala.

Vill du att vi hedrar en trans/icke-binär person som haft betydelse för dig när den levde? En saknad röst för dig som deltar, oavsett när den dog eller hur den dog. Skriv till oss på tdor.streetmemorial@gmail.com om du vill säga något eller om du vill att vi läser upp något du skrivit. Som alltid kommer det även att finnas möjlighet att säga några ord spontant på plats. 

Ta med dig bild, ett objekt och/eller något annat som du vill lägga på ett gatans altare vi gemensamt formar. Dessa bilder, objekt tar vi sedan med oss in att lägga på ett altare inne på Frilagret. Ta med dig bild/objekt med dig hem när du sen går.

Partipolitiska symboler undanbedes, tack.

Mängder av gravljus och gatukritor kommer finnas på plats.

Tillgänglighet: Passar för rullstol/permobil.

Språk: Mestadels svenska, eventuellt andra språk.

19:00-20:00 Trans Day of Resilience på Frilagret

Vi fortsätter Minnesstunden inomhus på Frilagret där vi hedrar våra fallna transsyskon världen över. Med tal, upprättelse, musik, filmvisning och poesi, guidar Nala oss genom kvällen.

💜 TDoRs konferencier Nala är en transkvinna och en produkt av att inte passa in i det normativa humanistiska samhället. Ännu viktigare är att hon är en person som tror på kärlek och lika rättigheter för alla. Nala vet av egen erfarenhet om transpersoners död och att det behöver förändras. Hon vet också genom erfarenhet att ingenting kommer att förändras om vi inte är en del av den förändringen. Tdor är en del av den förändringen. Hon är väldigt glad och hedrad över att vara en del av detta evenemang och säger att det kommer att bli svårt men också mycket befriande och tillsammans är vi starka!

📢 Louise berättelse om upprättelse

Louise kämpade mot fascism, transhat och patriarkatet hela sitt liv. Hon skapade sig en queerfamilj som när hon dog, 23 år gammal, tvingades in i en rättsprocess för att Louise skulle få begravas som Louise. Genom tre instanser fick den valda familjen rätt till hennes gravsättning, mot ursprungsfamiljen, och fick efter ett drygt år till slut begrava Louise. Detta är historiskt i Sverige och kan bli prejudicerande för kommande fall. Hör delar av Louise valda familj berätta om processen, och om hur Louise fortsatte förändra världen även efter sin död.

📢 Ruby är transkvinna och sexarbetare som är medlem i Red Umbrella Sweden, en organisation som kämpar för sexarbetares rättigheter och välbefinnande i Sverige. 

📢 Erika Alm är en aktivist, trans-allierad och professor i genusvetenskap vid Göteborgs Universitet.

🎶Queerorkestern Queerorkestern är en kör och orkester verksam i Göteborg och Umeå med ett fokus på omskriven och nyskriven musikalrepertoar.

🎥 Okänt Namn av Mo Wiklund (kortfilm 2:13)

Okänt Namn finns till för att ära och väcka kamp för de transpersoner med namn som stulits tillsammans med deras liv.

🎶🎥 QueerOrkesterns Västerbottniska falang framför sin version av True Trans Soul Rebel av Against me! som spelades in till förra årets TDoR. (kortfilm 4:18) 

🎶 Siri Mandolini är en förhoppning. Att våga tro att rösten bär, att örat lyssnar, att människor vill väl.
Att göra det här är att göra det omöjliga.
Okej.

20:00-21:30 Global Minnesstund 

En tyst minut och en stund att hedra våra fallna trans syskon världen över. Varenda transsyskon räknas. Detta är en deltagande del och vi kommer att bjuda in er som vill att komma upp och läsa namnen. Namnuppläsningen acckompanjeras av Mo Wiklund på cello med hens stycke Brandväg. Allt med vägledning av Nala.

Mo är en queer, trans, autistisk, evigt studerande kompositör, konstnär och poet . Viss konst dokumenteras fortgående på hens Instagram(@0m0.o0). Mos musik är mestadels hemlig än så länge.

21:30– 23:00 Dansgolv (Frilagret)

Ett stund av musik & dans, att samlas & släppa ut dagens känslor fysiskt, & påminna oss själva om vad vi kämpar för varje dag. 💜

Tillgänglighet

Tillgängligt för rullstol/permobil. 

Ledarhundar välkomna.

Syntolk och teckentolk kommer finnas på plats.

Hörsling finns, säg gärna till i förväg.

Språk under TDoR:

Varierande mellan engelska och svenska. 


English

At Frilagret and Järntorget

Let us come together on this Trans Day of Remembrance to honor those who have fallen victim to violence and trans hatred. This day is for us, for our siblings, for those who fight every day for the right to live in dignity, & those whom we have lost.

Let us come together to share & express our grief, because the weight of it becomes lighter & we become stronger when we are not alone. Music, speeches, film, Death Café, memorial and much more.

Open for binary & non-binary transpersons,non-binary people and allies.

11:00-11:45 Trans Fest Stockholm (online): Feeling Comfortable in Your Skin (workshop, ENG)

13:45-14:45 Trans Fest Stockholm (online): Finding/Misplacing Your Voice (workshop, ENG)

14:00 CASH IS QUEEN | Facebook med Kvalitetsteatern (Obs! i Mölndal)

Preview during Trans Awareness Week 20/11 kl 14.00 at Mölndals Konstkollektiv (Baazgatan 7) 

Premiere 25 november! See more info at 25/11 in the TAW programme and at  Cash is Queen – kvalitetsteatern 

What would you do if you got 225 000?

Between the years 1979-2013, 600-700 people were forcibly sterilized by the Swedish state when changing their legal gender. Cash is Queen: What did you do with the money? is a documentary performance based on interviews and conversations with people who have received compensation from the Swedish state because of this. It is a performance about transgender people’s lives and dreams, the value of money and what you can actually be compensated for.

15:00-16:30 Death Café

Join us for a Death Café, where we can share our thoughts around the avoided subject, death. Many of us (in western cultures) do not know how to talk about death, or do not dare to, even when death is present in our lives. This is a room to have coffee/tea and talk about death (and dying). We talk about death in general without delving into grief work that is too urgent. We get to grieve and also be curious together. There will be death snacks!

  • Facilitators are Ilon & Scapa. 
  • Language: Swedish or English according to needs. 
  • More info can be found at www.deathcafe.com

Warm welcome! Open to everyone.

17:00-18:00 Trans Fest Stockholm (online): A musical creation by Symon Henry (performance, French with subtitles in English)

18-18:45 Local Memorial at Järntorget, Olof Palmes plats (in front of Folkets hus)

A memorial for the trans & non-binary siblings we have lost that we who participate want to remember and honor together. We light candles, write on the street, put pictures/objects of our missing on the altar of the street and listen to each other’s words about them. Everyone’s trans & non-binary loved ones are welcome. Come and create a shared memorial with your presence. All under the guidance of our amazing Nala.

Do you want us to honor a trans/non-binary person who matterred to you when they were alive? A voice missed by those who participate, no matter when they died or how they died. Write to us at tdor.streetmemorial@gmail.com if you want to say something or if you want us to read something you wrote. As always, there will also be the opportunity to say a few words spontaneously on the spot.

Bring a picture, an object and/or something else that you want to put on the street’s altar that we shape together. These pictures, objects we then take with us to put on an altar inside Frilagret. Please take your photo/items with you when you leave.

TDoR facilitator Nala is a trans woman and a product of not fitting into the normative humanistic society. More importantly she is a person who believes in love and equal rights for everyone. Nala knows by personal experience about the death of trans people and that it needs to change. She also knows through experience that nothing will change if we are not a part of that change. Tdor is part of that change. She is very glad and honored to be a part of this event and says that it’s going to be hard but also very freeing and together we are strong!

Party political symbols are not welcome to TDoR. Thank you.

There will be lots of grave lights and street crayons.

Accessibility: Suitable for wheelchair/electric wheelchair.

Language: Mostly Swedish, potentially other languages

19:00-20:00 Trans Day of Resilience – Frilagret 

A global ceremony in honor of the trans siblings fallen worldwide. With speeches, music, film screening and poetry, Nala will guide us through the evening. Line-up coming soon!

A global ceremony in honor of the trans siblings fallen worldwide. With speeches, music, film screening, poetry, Nala will guide us through the evening. 

[Line-up:]

💜 TDoR facilitator Nala is a trans woman and a product of not fitting into the normative humanistic society. More importantly she is a person who believes in love and equal rights for everyone. Nala knows by personal experience about the death of trans people and that it needs to change. She also knows through experience that nothing will change if we are not a part of that change. Tdor is part of that change. She is very glad and honored to be a part of this event and says that it’s going to be hard but also very freeing and together we are strong!

📢 Louise story

Louise fought fascism, trans hate and patriarchy all her life. She created a queer family who, when she died, aged 23, were forced into legal proceedings so that Louise could be buried as Louise. Through three instances, the chosen family was entitled to her burial, against the original family, and after just over a year finally could bury Louise. This is historic in Sweden and can set a precedent for future cases. Hear parts of Louise’s chosen family talk about the process, and how Louise continued to change the world even after her death.

📢Ruby is a trans woman and sex worker who is a member of Red Umbrella Sweden, an organization fighting for the rights and wellbeing of sex workers in Sweden. 

📢 Erika Alm is an activist, trans-ally and professor in gender studies at Gothenburg University.

🎶Queerorkestern Queerorkestern is an orchestra and choir active both in Gothenburg and Umeå. They perform both a rewritten and newly written musical repertoire.

🎥Name Unknown by Mo Wiklund Name Unknown is to honor and raise defiant resistance for the trans people with names stolen together with their lives. (shortfilm 2:13)

🎶🎥 The Queer Orchestra in Västerbotten presents their version of True Trans Soul Rebel by Against me! that was recorded for last year’s TDoR. (shortfilm 4:18)

🎶 Siri Mandolini is an act of hope. Trusting that the voice will carry, the ear will listen, that people mean well.
Doing this is doing the impossible.
Let’s go.

20:00-21:30 Global Memorial – Frilagret

A minute’s silence and a moment to honor our fallen trans siblings around the world. Every trans sibling counts. This is a participatory part and we will invite those of us who wants to come up and read the names together. The name reading is accompanied by Mo Wiklund on their cello with their piece Fire Path. All with the guidance of Nala.

Mo is a queer, trans, autistic, ever studying composer, artist and poet. Some art is continuously documented through my instagram(@0m0.o0). My music so far is mostly secret.

21:30 – 23:00 Dancefloor (Frilagret):

A down & calm moment to come together around music & dance, to let out physically the emotions of the day, & remind ourselves what we struggle for every day. 💜

Accessibility:

Wheelchair and electronic wheelchair accessible. 

Guide dogs welcome.

Sign & sight interpreters will be available.

Hearing aids available, please let us know in advance.

Language during TDoR:

Will vary between English and Swedish.

#TDOR2021Göteborg 

#TDOR2021 

#TransLivesMatter 

#RespectExistenceOrExpectResistance

#Transpower 

#RestInPower

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *