Trans Awareness Week 2021

Trans Art Exhibition 2021

På Frilagret

[English Below]

In addition to all the amazing program points this year, we have a special treat for you: our very own art exhibition- put together exclusively for Trans awareness week. 

Come by Frilagret and be swoshed away with beautiful trans art. You will find the exhibition in their art gallery next to the café.

Opening hours are the same as the café’s and during TAW.

Lots of love and thank you to the contributing artists:

  • Zafira Vrba Woodski
  • Hannes Olofsson
  • Rock Lipponen
  • Sophie Labelle

Jag gråter konstant tårar av östrogen och tårar av testosteron (Zafira Vrba Woodski)

Historien om människor som bryter mot de förväntade normerna i samband med kön och sexualitet är ganska extrem. Våra trans- och queera förföräldrar har upplevt både kärlek och hat, ibland samtidigt.

Jag sörjer ständigt alla de vänner, älskare, partners och föräldrar som dog alldeles för tidigt. Jag minns dem alla. Må deras minne bli en revolution.

I filmen spelar Zafira en gråterska med tårar av hormongel. Testosteronet är från en vän som dog 2020. Östrogenet är Zafiras eget.

Zafira Vrba Woodski

En svensk-tjeckisk konstnär, curator och transaktivist baserad i Stockholm. Zafira arbetar med digitala medier, performance, video, textil och pedagogik. Zafiras arbete handlar om queera släktskap, sorgearbete, nutidsarkeologi och transhistoria.

Skärvor av identitet (Hannes Olofsson)

Transsyskonskapet är så stort och mäktigt. Det ger mig så mycket styrka och kärlek. Jag är en icke-binär transperson i en väldigt binär värld.

Hannes Olofsson

Hannes är icke-binär. Hannes är queer. Hannes är same. Hannes är tornedaling. Hannes är pansexuell. Hannes är allt annat än kvinna och man. För Hannes är det viktigt att poängtera att den är norrbottning och inte norrlänning. För som norrbottning och queer är det viktigt att visa att vi också finns. Att det går att leva här som queer och transperson. Vi är många, även om en inte alltid tror det. Lannavaara är platsen där Hannes är som allra tryggast och friast, trots att det inte alltid är helt lätt att leva där som icke-binär transperson. Men naturen och dens rötter som slingrar sig runt byn gör att den ändå känner sig fullständigt trygg där.

Fuck The Cis-tem (Rock Lipponen)

Jag valde att döpa konstverket till ”Fuck The Cis-tem” för att det var allt jag kunde komma på. Konstverket består av 3 tavlor med bakgrunder i transflaggans färger. Konstverket föreställer olika kroppar som bryter mot det binära könssystemet och samhällets strikta bild av hur kroppar borde se ut. Jag brukar ha en del symbolism i mina verk. Jag valde därför att ha kedjan för att symbolisera att bryta mot det förtryckande kapitalistiska samhället vi lever i. 

Rock Lipponen

Jag är en queer transperson och konstnär bosatt i Luleå. Konsten är väldigt viktig för mig och är ett sätt för mig att uttrycka mig fritt på. Ibland skapar jag för att komma undan förtryck, psykisk ohälsa och könsdysfori. Ibland skapar jag för att bearbeta allt och ibland bara för att det ger mig glädje. I min konst så blandar jag ofta olika tekniker och medium. Främst arbetar jag med lerskulpturer, akrylmålningar och teckning.

Sophie Labelle

Sophie Labelle är en neurodivers transperson, serietecknare och novellförfattare från Montréal i Franska delen av Kanada. Hon är författaren till webbserien Assigned Male, som är en tecknad serie online (webcomic), som hon skrivit på sedan 2014. Hon är även författare till novell serien Ciel. Hon tycker om att samla på stenar och bor i Finland med sin man och deras katt Laszlo. “The Best of Assigned Male” blev nyligen publicerat av Hachette UK.

TransDance (Eli)

Eli (de/dem/han)

En ickebinär transmaskulin danskonstnär och danspedagog från Stockholm. Eli har både med sin kandidatexamen i danspedagogik och merparten av sitt liv befunnit sig inom dansen. I sitt danskonstnärliga arbete använder de dansen för att utforska teman som identitet, mänsklighet och omvandling. Utifrån sin mångåriga bakgrund och bas i baletten använder han dansens berättande aspekter för att queera baletten. Detta är även något som Eli gör i sin dansundervisning, där de vill skapa mer utrymme för transpersoner i dansstudierna. För att göra detta har Eli skapat projektet TransDance. 


At Frilagret

I’m continuously crying tears of estrogen and tears of testosterone (Zafira Vrba Woodski) 

The history of people who break the expected norms in the context of gender and sexuality is full of extremes. Our trans and queer ancestors have experienced both love and hate, sometimes at the same time. 

I’m continuously crying over my ancestors, friends, lovers, partners and parents who died way too early. I remember them all. May their memories be a revolution.  

In the film, Zafira plays a weeper who cries tears of hormonal gel. The testosterone gel was gifted from a friend who died in 2020. The estrogen gel is Zafira’s own.

Zafira Vrba Woodski, born 1980, is a Swedish-Czech artist, curator and educator based in Stockholm, Sweden. Zafira works with digital media, performance, video, textiles and pedagogy. Zafiras work explores kinship, queer history, contemporary archeology and trans perspectives.

Fragments of identity (Hannes Olofsson)

The trans community is so big and powerful. It gives me so much strenght and love. I am a nonbinary trans person in a very binary world.

Hannes Olofsson

Hannes is nonbinary. Hannes is queer. Hannes is Sami. Hannes is Tornedali. Hannes is pansexual. Hannes is everything beyond woman and man. It is important for Hannes to specify that they are from Norrbotten and not from Norrland. Being queer and from Norrbotten it is important to show that we too excist. That you can live here as queer and as trans. There are many of us, despite disbelief. Lannavaara is the place where Hannes feels safe and free, despite it not being easy living there as nonbinary trans. But nature and their roots that are winding around the village makes them feel completely safe there.

Fuck The Cis-tem (Rock Lipponen)

I chose to name the artwork ”Fuck The Cis-tem” because that was all I could think of. The artwork consists of 3 paintings with backgrounds in the colors of the trans flag. The artwork depicts various bodies that violate the binary gender system and society’s strict image of what bodies should look like. I usually have some symbolism in my works. I therefore chose to have the chain to symbolize breaking against the oppressive capitalist society we live in.

Rock Lipponen

I am a queer trans person and artist living in Luleå. Art is very important to me and is a way for me to express myself freely. Sometimes I create to escape oppression, mental illness and gender dysphoria. Sometimes I create to process everything and sometimes just because it gives me joy. In my art, I often mix different techniques and mediums. I mainly work with clay sculptures, acrylic paintings and drawing.

Sophie Labelle

Sophie Labelle is a neurodivergent trans cartoonist and novelist from Montréal, in French Canada. She is the author of the webcomic Assigned Male, which has been running since 2014, and the Ciel novel series. She likes to collect rocks and lives in Finland with her husband and their cat Laszlo. ”The Best of Assigned Male” was recently published by Hachette UK.

TransDance (Eli)

Eli (they/he)

A non-binary, transmasculine dance artist and pedagogue from Stockholm. Besides doing a BA degree in dance pedagogy, they have spent most their life dancing. In their artistic work, he uses dance to play and explore themes of identity, humanity and transformation. Drawing from his base and long history with ballet, they use the story-telling aspect of the dance to (gender) queer the ballet.

This translates to their teaching, where they want to create space in dance studios for trans* people, with the mindset that everyone can do everything! Recently started the TransDance project.