Trans Awareness Week 2021

22/11 19:00 – Minnesstunder

English below

Filmvisning från Transgender Day of Remembrance 2020.

Människor samlades över hela världen på Transgender Day of Remembrance den 20 november och höll i minnesstunder för de transpersoner som inte längre finns med oss. Vi tände ljus, vi skrev, vi sjöng, vi hedrade, vi mindes, vi sörjde. Ingen är glömd, tillsammans minns vi. Tillsammans vävde vi en kärleksfull väv av kamp, minnen, samhörighet, gemenskap, solidaritet, värdighet, och sorg som motstånd.

Här kan du ta del av kvällens program från kl.19.00.

Under kvällen tar vi del av följande:

True Trans Soul Rebel med Queerorkesterns Västerbottniska Falang. 

De framför sin version av True Trans Soul Rebel som spelades in till årets TDoR 2020. 

Text och musik: Laura Jane Grace/Against me! 
Sång: Mario Brio Runesson, Ida Syppli, Amanda Michaelsdotter Eriksson
Orgel och fiol: Amanda Michaelsdotter Eriksson
Inspelning och produktion: xbimx.

Name Unknown/ Okänt namn

En minnesstund för de oidentifierade transkropparna i världen. En berörande och stark kortfilm om dom av oss mördade och funna utan möjlighet att identifiera kropparna av olika anledningar. TW för figurerande av grafisk beskrivande text.

Film, idé och musik : Mo Wiklund.

Minnesstunder. Vi minns våra fallna och saknade

Några av de minnesstunder som hölls i Sverige. Från Umeå, till Bollnäs, till Uppsala, Värmland, Sjuhärad och Göteborg. Tack för trådarna i vår gemensamma väv.

Klippare och producenter : Pom Sandhagen och Adrian Turrado
Musik: Siri Landgren framförde “Parliament square” och “63 red balloons”.

TDOR av Queerkvartetten.

Queerkvartetten är en del av Queerorkestern som är en orkester och en kör för alla queera som sjunger, spelar, har spelat eller själva vill lära sig spela instrument. Låten TDoR skrevs 2014 av Love Öhrn, framförd 2020.

Tack!

Tack till allas ovärderliga arbete för att göra söndagens programpunkt möjlig.

Tack till alla som höll i minnesstunder under Transgender Day of Remembrance och tack till alla som skickade in bilder och filmer från minnesstunderna.

Tack till er som skickade in bilder och filmer och som hade en TDoR minnesstund hemma, i Teg Umeå, i Vallsta Bollnäs, i Värmland, i Uppsala, i Sjuhärad, och i Göteborg; i Brunnsparken, i Biskopsgården, vid Mötesplatsen vid Rambergsvallen, i Bergsjön, vid hamnen i Rosenlund, på Järntorget där det hållits ljusmanifestationer i 10 år, och alla andra platser i Sverige som det hållits TDoR minnesstunder på.

Bakom kulisserna

I bokstavsordning efter funktion:

Klippare och producenter, film : Adrian Turrado och Pom Sandhagen 
Producent: Orlando Deya Yah Dee för TDoR Kommittén Göteborg
Produktionsstöd, webb, grafisk profil: Gabriela Velasquez Ulloa
Sociala medier (innehåll och kommunikation): Helena Gudrunsdotter
Undertexter: Pom Sandhagen & Siri Landgren

Tack alla som tillsammans skapar denna väv av kärlek, minnen, saknad, kamp, solidaritet, gemenskap, värdighet, och sorg som motstånd.

ENGLISH

19:00 – Memorials

Screenings from Transgender Day of Remembrance 2020.

People gathered all over the world on Transgender Day of Remembrance on november 20th and held memorials for the trans persons who are no longer with us. We lit candles, we wrote, we sang, we honoured, we remembered, we mourned. No one is forgotten, together we remember. Together vi wove a loving web of struggle, memories, togetherness, community, solidarity, dignity, and sorrow as resistance. 

This evening you will take part of the following:

True Trans Soul Rebel by Queerorkesterns Västerbottniska Falang.

They perform their version of True Trans Soul Rebel, which was recorded for this year’s TDoR 2020.

Lyrics and music: Laura Jane Grace / Against me!
Song: Mario Brio Runesson, Ida Syppli, Amanda Michaelsdotter Eriksson
Organ and violin: Amanda Michaelsdotter Eriksson
Recording and production: xbimx

Name Unknown/ Okänt namn

A memorial for the unidentified trans bodies of the world. A touching and strong short film about those of us killed and found with no possibilities to identify the body for different reasons. 

TW for figurative graphic descriptive text.

Film, idea and music : Mo Wiklund

Memorials. We remember the fallen and missed ones. 

Some of the memorials held in Sweden. From Umeå, to Bollnäs, to Uppsala, Värmland, Sjuhärad and Gothenburg. Thank you for the threads in our common web. 

Editors and producers : Adrian Turrado and Pom Sandhagen
Music: Siri Landgren performed “Parliament square” and “63 red balloons”.

TDoR by Queerkvartetten

Queerkvartetten is a part of Queerorkestern is a band and a choir for queer people which sings, plays, have played or want to learn how to play an instrument themselves. The song TDoR was written 2014by Love Öhrn, performed 2020.

Thank you!

Thanks to everyone’s invaluable work in making Sunday’s program possible.

Thanks to everyone who held memorials during Transgender Day of Remembrance and thank you to everyone who submitted photos and videos from the memorials.

Thank you to those who sent in pictures and films and who had a TDoR memorial service at home, in Teg Umeå, in Vallsta Bollnäs, in Värmland, in Uppsala, in Sjuhärad, and in Gothenburg;  in Brunnsparken, in Biskopsgården, at Mötesplatsen by Rambergsvallen, in Bergsjön, by the harbor in Rosenlund, on Järntorget where TDoR light manifestations have been held for 10 years, and all other places in Sweden where TDoR memorials have been held.

Behind the scenes

In alphabetical order, by function:

Editors and producers of the screening: Adrian Turrado and Pom Sandhagen
Producer: Orlando Deya Yah Dee for the TDoR Committee Gothenburg
Production support, visual identity, web: Gabriela Velasquez Ulloa
Social media manager and content creator: Helena Gudrunsdotter
Subtitles: Pom Sandhagen and Siri Landgren

Thank you to everyone who together creates this web of love, memories, loss, struggle, solidarity, community, dignity, and sorrow as resistance. 

 TRANS AWARENESS WEEK 2020

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *